bitcoin Bitcoin 23.080,51 USD %3,16

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

PARADEX YAZILIM VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bilindiği üzere 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin;

1. maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmış,
4. maddesinin 1. fıkrasında, “Kanunun 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almış ve bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak hangi konuları içermesi gerektiği belirtilmiş,
5. maddesinde ise aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında hangi usul ve esaslara uyulması gerektiği detaylı olarak anlatılmıştır.

Bu kapsamda, aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda veri sorumlularına iyi uygulama örnekleri sunulması ve aydınlatma metinleri oluşturulurken faydalanılabilmesi amacıyla Kurumumuzca hazırlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi”nin; Kurum internet sayfasında yayınlanmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından karar verilmiştir.